Przedświąteczny konkurs na Well.pl: "Za co kochasz Święta"? 

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w wellowej przedświątecznej zabawie na Instagramie?

Reklama

1.      Zaobserwuj nas profil na Instagramie

2.      Odpowiedz na pytanie w komentarzu „Za co kochasz Święta?”

3.      Zaproś do zabawy 3 inne osoby, które są dla Ciebie wyjątkowo ważne w Święta.

Spośród komentarzy umieszczonych pod postem na naszym koncie na Instagramie wybierzemy 3 osoby, które naszym zdaniem napisały najciekawsze, najpiękniejsze i najbardziej wellowe odpowiedzi i właśnie je nagrodzimy świątecznym prezentem od Balmain Hair Couture.

Konkurs trwa do 22 grudnia 2022 roku do godziny 23.59. Wyniki konkursu opublikujemy pod postem konkursowym do 27 grudnia 2022 roku. 

Szczegóły konkursu znajdziecie na profilu Well.pl na Instagramie: 

 

 

Regulamin konkursu "Za co kochasz Święta": 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest Grupa PTWP Międzynarodowe Centrum Kongresowe, znajdujące się pod adresem Plac Sławika i Antalla 1 40-163 Katowice (KRS: 0000316388, NIP: 9542199882).

1.2 Sponsorem nagród w Konkursie jest Balmain Hair Couture.

1.3 Uczestnikiem Konkursu jest osoba posiadająca konto na Instagramie, która zdecyduje się umieść odpowiedni komentarz pod postem konkursowym na koncie Well.pl na Instagramie.

 

2. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1 Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

2.2 Udział Uczestnika w Konkursie jest dobrowolny, a Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim, powiadamiając o tym Organizatora.

2.3 Uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat i mieć autentyczne, wiarygodne oraz publiczne konto na portalu Instagram oraz mieszkać na terytorium Polski.

2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest Obserwowanie profilu Well.pl (https://www.instagram.com/well__pl/) oraz przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym: „Za co kochasz Święta”?

2.5 Uczestnik w trakcie Konkursu może przesłać odpowiedź na pytanie tylko raz.

2.6 Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie. Na dowolnym etapie Konkursu, w przypadku wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika naruszającego zasady określone niniejszym Regulaminem, Organizatorowi przysługuje prawo wyboru innego Uczestnika w miejsce wykluczonego.

 

3. ZASADY KONKURSU ORAZ NAGRODA

3.1 Konkurs trwa od 12.12.2022 roku do 22.12.2022 roku do godziny 23:59.

3.2 Odpowiedź na pytanie zgłoszona w Konkursie oceniana jest przez Jury Konkursowe ustalone przez Organizatora.

3.3 Nagrody otrzymają 3 osoby, których odpowiedź będą najbardziej adekwatne do pytania konkursowego, najciekawsze i najbardziej kreatywne.

3.4 Wygraną w Konkursie jest zestaw 2 kosmetyków do pielęgnacji włosów Balmain Hair o wartości 380 zł za zestaw.

3.5 Zwycięzcy Konkursu zostaną oznaczeni przez Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 27 grudnia 2022 23:59.

3.6 Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom przesyłką kurierską na koszt Organizatora, na podany przez nich adres w terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania przez Zwycięzcę danych adresowych.

3.7 W celu przekazania nagrody Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Instagramie prawidłowe dane: imię, nazwisko, numer

telefonu, adres, na który ma zostać wysłana nagroda oraz inne dane wymagane przez urząd skarbowy w celach podatkowych.

3.8 Otrzymane przez Organizatora dane będą przetwarzane wyłącznie w celach zrealizowania przekazania nagrody, a następnie usunięte.

3.9 Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną, ani przenoszenia jej na inną osobę.

3.10 W przypadku, gdy Zwycięzca konkursu nie poda danych Organizatorowi w ciągu 2 dni, Organizator ma prawo wybrać innego Zwycięzcę.

 

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI

4.1 Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator, tj. Grupa PTWP. Organizator powierza przetwarzanie danych uczestników Koordynatorowi. W związku prowadzeniem Konkursu przetwarzane będą nazwy profili instagramowych uczestników. Od Zwycięzców zbierane będą dane jak: (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres zamieszkania.

4.2 Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach przeprowadzenia Konkursu (wyłonienia zwycięzców, rozdania nagród oraz ewentualnej obsługi reklamacji). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu (właściwych dla każdego z etapów), a po tym okresie przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4.3 Uczestnikom Konkursu przysługuje, prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu pod adresem redakcja@well.pl. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. Wyrażenie zgody odbywa się automatycznie poprzez realizację zadania konkursowego. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez kontakt z Organizatorem Konkursu na Instagramie.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu można zgłaszać drogą mailową na adres: redakcja@well.pl.  Organizator zobowiązuje się do ich rozpatrzenia w terminie 14 dni roboczych.

5.2 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 z późn. Zm.).

5.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.