Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) 10 stycznia opublikowała projekt CoRAP, międzynarodowy i rozwijający się plan działań, którego celem jest ocena substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska. Na liście CoRAP znalazły się 24 substancje, których dokładne przeanalizowanie zapowiedziano na lata 2023-2025.

Reklama

Jak czytamy na oficjalnej stronie ECHA, na 2023 rok przewidziano sprawdzenie pięciu substancji z listy. Natomiast w latach 2024-2025 ocenie poddanych zostanie dziewiętnaście pozostałych substancji.

Kosmetyki z filtrem UV - niebezpieczne dla środowiska?

Pierwszy w kolejce do analizy jest sodium benzotriazolyl butylphenol sulfonate, który często występuje w składzie kosmetyków chroniących skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV. Okazuje się jednak, że ta asubstancja może stanowić trwałe zagrożenie dla środowiska naturalnego (vPvM). Przez swoje szeroko rozpowszechnione zastosowanie może powodować skumulowane negatywne efekty w zbiornikach wodnych i wodzie pitnej.

Drugą substancją, która zostanie poddana analizom w najbliższych latach, będzie sodium oxymethylene sulfoxylate (INCI), którego eksperci podejrzewają o działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe dla rozrodczości. Składnik ten stosowany jest jako środek wybielający. 

 

Sadza - barwnik do eyelinerów - niebezpieczny dla zdrowia? 

Agencja przeanalizuje również sadzę - CI 77266 - czarny barwnik stosowany w tymczasowych tatuażach, lakierach do paznokci oraz na przykład eyelinerach. W projekcie CoRAP czytamy, że może mieć potencjał rakotwórczy i szkodliwy dla rozrodczości oraz może być ryzykowny dla zdrowia ze względu na skumulowane narażenie konsumentów i pracowników.

Chemia w kosmetykach – które substancje są najbardziej podejrzane?

Ocenie poddany zostanie również 2-Etyloheksanol, który stosowany jest jako środek zapachowy lub rozpuszczalnik. Unia Europejska wprowadziła zakaz obrotu produktów zawierających ten związek w stężeniu ≥0,1%, ponieważ wchłanianie tej substancji może zachodzić drogą pokarmową i inhalacyjną. Jest on również niebezpieczny dla kobiet w ciąży - przechodzi on również przez barierę łożyskową oraz do mleka matki. Ocena tej substancji przypadnie według planu CoRAP na 2024 rok.

Na liście ECHA znajduje się także tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylo]fosforan, który może być odpowiedzialny za zaburzenia układu hormonalnego. Używanie tej substancji już zostało zakazane w kosmetykach.

Analizie w 2024 roku poddany zostanie także składnik kosmetyków zawierających alkohol etylowy. Mowa o benzaldehydzie. Jest środkiem maskującym, który niweluje zapach lub smak produktu bazowego. Stosowany jest również jako środek zapachowy i aromatyzujący. CoRAP wskazuje, że powodem przez który znalazł się na liście, jest potencjalna mutagenność.

 

Eter dietylowy - podejrzana substancja w składzie kosmetyków

Jedną z substancji, którą analizować będzie CoRAP w 2025 roku, będzie natomiast eter dietylowy. Będzie oceniany pod kątem potencjału rakotwórczego, mutagennego i szkodliwości dla rozrodczości.

Eter dietylowy jest szeroko wykorzystywany, na przykład w produktach do czyszczenia i pielęgnacji domowej, takich jak środki do czyszczenia podłóg i nawilżone chusteczki. Jest on również stosowany w produktach higieny osobistej, w produktach do stylizacji włosów, takich jak spraye, oraz w kosmetykach do makijażu, takich jak podkłady i korektory.

Eter dietylowy jest również stosowany jako rozpuszczalnik wosków, tłuszczów, olejów i perfum.

Oto pełna lista substancji, które będą poddane ocenie ECHA w latach 2023-2025: 

 • Ester metylowy kwasu 2-propenowego, produkty reakcji z mieszanymi O,O-bis(rozgałęzionymi i liniowymi pentylowymi i izo-Bu) fosforoditionianami
 • Kwas butanowy, 4-amino-4-oksosulfo-, pochodne N-koko alkilowe, sole monosodowe, związki ztrietanoaminą
 • fosforan tert-butylofenylodifenylu (tButTPP)
 • N-metyloanilina
 • 3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-sec-butylo-4-hydroksybenzenosulfonian sodu
 • 3,3′-[metylenobis(oksymetyleno)]bisheptan
 • 1,3- diizopropylobenzen
 • 1,4-diizopropylobenzen
 • Tlenek dioktylocyny
 • Bis(2,6-diizopropylofenylo)karbodiimid
 • Tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylo]fosforan
 • Mieszanina: trifenylotiofosforanu i tert-butylowanych pochodnych fenylu
  Masa reakcyjna 1,3-diizopropylobenzenu i 1,4-diizopropylobenzenu
 • Benzaldehyd
 • α-trimetylosilanylo-ω-trimetylosiloksypoli[oksy(metylo-3-(2-(2-metoksypropoksy)propoksy)propylosilanodiylo]-ko-oksy(dimetylosilan))
 • Kwas akrylowy, monoester z propan-1,2-diolem
 • Okten, produkty hydroformylowania, niskowrzący
 • Eter dietylowy
 • Hydroksymetanosulfinian sodu
 • Sadza
 • 4,4′-izopropylidenodifenol, etoksylowane
 • Betainy, C12-14 (parzyste)-alkilodimetylo
 • 5-izobenzofuranokarboksylowy, 1,3-dihydro-1,3-diokso-, produkty reakcji z 1-nonanolem
 • 4-(4-izopropoksyfenylosulfonylo)fenol
 • 2-etyloheksylo 10-etylo-4-[[2-[(2-etyloheksylo)oksy]-2- oksoetylo]tio]-4-oktylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tradekanian cyny
 • 3-nitrobenzenosulfonian sodu
 • 4,4′-metylenobis(dibutyloditiokarbaminian)
 • Octan propylu
 • Oksiran, mono[(C12-14-alkiloksy)metylo] pochodne